• Skogeiere står ofte overfor valget mellom å investere i ny vei eller kjøre skogsvirket ut i terrenget med lassbærer. Kompetanseheving i primærskogbruket er et av Verdiskapingsfondet sine satsingsområder, og i dette prosjektet har Skogkurs laget tre nye veikalkulatorer, som en påbygning til den i 2021 publiserte digitale veileder om veiøkonomi (se tidligere omtale). Kalkulatorene er spesielt myntet på veilag, der medlemmene må avklare andeler og dele på bygge- og vedlikeholdskostnader. Resultatet kan bidra til at veilag kan bedre sin veiøkonomi ved å gjennomføre nødvendige investeringer og vedlikehold.
  • Skogbrukets verdiskapingsfond prioriterer å støtte prosjekt som bedrer sikkerheten til skogsarbeidere og andre som arbeider i skogen. Skogbrukets HMS-utvalg har i dette prosjektet gjennomført et forprosjekt for å kartlegge mulige løsninger og samarbeidspartnere for en AlenearbeidsAPP for smarttelefoner. En del av arbeidet i det operative skogbruket foregår utenfor mobildekning. Næringens utøvere og deres nærstående privat og på arbeidsplassen vil alltid ha behov for sikkerhet og løsninger som kan sikre dem hjelp i en krisesituasjon. En slik løsning vil også være etterspurt av andre bransjer.
  • Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en sterk visuell kommunikasjonspakke med film og bilder som kan benyttes av bedrifter og organisasjoner på bred basis for formidling om at skogen i Norges drives bærekraftig i henhold til ny Norsk PEFC Skogstandard. Som kjernen i prosjektet ble det laget en hovedfilm på 3.26 minutter, hvortil det ble laget flere kortklips (ca 15 sekunder) og tatt ut stillbilder. I tillegg ble det laget en ganske omfattende pakke med ulike verktøy for å forenkle kommunikasjonsarbeidet for målgruppen (bedrifter og organisasjoner knyttet til skog- og trenæringen). Film og kommunikasjonspakken ble lansert i webinar med over 100 deltagere hvor skogstandarden med endringer ble nærmere gjennomgått. Filmen har høy kvalitet med bruk av innovative grafiske grep. Prosjektet har utvilsomt økt kunnskapen om PEFC og det konkrete innholdet av det bærekraftige skogbruket for en bredere målgruppe i næringen. Tilbakemeldingene har vært gode og hovedfilmen er allerede tatt i bruk av flere. Filmklipsene har vært viktig kick-start av satsingen på sosiale media for PEFC.
  • Det har vært en mangel på kunnskap om rekruttering, trivsel og mangfold i det norske skogbruket. Dette prosjektet har skaffet frem et kunnskapsgrunnlag som er vesentlig for å forstå arbeidsplassene og det sosiale miljøet, med fokus på kvinners trivsel og erfaringer. Glommen-Mjøsen Skog har i samarbeid med Høyskolen Innlandet, Skogkurs, Kvinner i Skogbruket, Velg Skog, NMBU og Statsforvalteren gjennomført en omfattende kartlegging av arbeidsmiljø og kultur, samt laget et kursopplegg og lederseminar for å ta opp problemstillinger rundt dette. Det blir stadig hardere kamp om arbeidskraften, og trender som urbanisering, natur- og klimaengasjement, gjør at skognæringen bør evne å rekruttere fra et bredere lag av befolkningen enn i dag. Kvinner og minoriteter utgjør en ressurs.
  • Markberedning er et godt dokumentert tiltak for å bedre foryngelsen etter hogst. Riktig utført markberedning sikrer overlevelse og bedrer tilveksten. Derfor støttet Verdiskapingfondet arbeidet med å oppdatere kunnskapen på området. Kompetanseheving i primærskogbruket er et av Verdiskapingsfondet sine satsingsområder. I dette prosjektet har Skogkurs, i sammen med representanter fra skogeierandelslag, skogsentreprenørene og offentlig skogforvaltning, laget en digital veiler og snekret er RECO-kurs (Rational Economic Cost Optimization) rettet mot entreprenører og skogsmaskinførere. Utvalgte faglig engasjerte entreprenører er kurset av svenske instruktører i et pilotkurs. Men som prosjektleder påpeker er det underveis satt skarpere søkelys på hvordan markberedning påvirker karbonbalansen i skogsjorda.