SKOGBRUKETS VERDISKAPINGSFOND

STØTTER UTVIKLINGSARBEID I SKOGNÆRINGEN

Ønsker du å utvikle gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, eller trenger støtte til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak? Vi bistår i hovedsak med støtte til utviklingsprosjekter, både som fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak.

Hvem kan søke?  

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet. Prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med forsknings og kompetanse miljøer, men det forutsettes at aktørene selv sitter som oppdragsgiver og har styringen i prosjektene.

Mer informasjon om kriterier og søknadsrutiner finner dere under søkerveiledning, vedtekter og strategier. Verdiskapingsfondet vil også ha et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet for å sikre at prosjektene kommer fram til riktig program.Om det er spørsmål til fondet eller søknadsprosessen er det bare å ta kontakt med sekretariatet.

SØKNADSFRISTER TIL FOU-FOND

Ny trinnvis søknadsmodell med 3 søknadsfrister pr år

I 2019 går fondet over til en utvidet søknadsmodell – med første søknadsfrist 01.02.19.

Den nye utvidede modellen trer i kraft 01.01.2019 og er som følger:

Skogbrukets verdiskapingsfond utvider søknadsfristene og søknadsmodellen i fondet til en todelt modell med tre søknadsfrister. Søknadsfristene sammenfaller med Skogtiltaksfondet; 1. februar, 1. mai og 1. oktober. Fondet åpner opp for at det både kan sendes skisse og søknad til alle søknadsfristene.

I 2012 vedtok styret i fondet en innføring av dagens løsning med to skissefrister og to søknadsfrister, i den hensikt å senke terskelen for å sende inn søknad. Styret i fondet ser at for enkelte prosjektsøkere er nivåforskjellen mellom skisse og søknad reelt sett ganske liten. For andre søkere er skissemodellen derimot en nødvendig forutsetning for å få prosjektsøknaden akseptert. Fondet ønsker derfor å beholde prinsippet rundt skissemodellen, men samtidig gi søkere økt fleksibilitet.

Ny søknadsmodell åpner for at søker kan velge å levere enten en skisse eller søknad til alle søknadsfristene, som sammenfaller med Skogtiltaksfondet sine frister; 1. februar, 1. mai og 1. oktober. På denne måten sørger fondet for at søkere får en raskere avklaring på sine søknader, samtidig som søkere som er avhengig av skissemodellen fortsatt vil ha åpning for dette. Med en ekstra søknadsfrist er det nå også mulig å sende inn skisser/søknader «hele» året.

Ny prosjektpådriver/inkubator for Skogbrukets verdiskapingsfond

Fondet har engasjert Rolf Hatlinghus som inkubator/pådriver for fondet. Rolf skal bistå søkere i utforming av prosjekter og drive informasjonsarbeid om fondets muligheter-

Kontakt Rolf for å diskutere prosjektideer eller for rådgivning til utforming av søknaden

Rolf Hatlinghus

Inkubator

90 84 35 80


Prosjekter fondet har støttet