VEDTEKTER

For stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond

§ 1 Bakgrunn

Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005. Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i kgl. res. 17. april 2009.

§ 2 Formål

Stiftelsens formål er å støtte utvikling av skogbedrifter herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak.

§ 3 Organisasjonsform og sete

Stiftelsen er en privat, alminnelig (ikke næringsdrivende stiftelse). Stiftelsen har ikke erverv som formål.
Stiftelsens navn er Skogbrukets verdiskapingsfond.
Stiftelsen skal ha sitt sete i Oslo.

§ 4 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 35.819.671,82 NOK (halvparten av totalkapitalen).

§ 5 Stiftelsens styre

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Tre medlemmer oppnevnes av Skogbrukets Landsforening og to medlemmer oppnevnes av Fellesforbundet. Styremedlemmenes funksjonstid er to år, og de kan gjenoppnevnes. Styrets leder og nestleder velges av styret selv for perioder på 2 år ad gangen. Det kan kreves at vervene går på omgang slik at ledervervene skifter mellom medlemmer oppnevnt av Skogbrukets Landsforening og Fellesforbundet. Styret representerer fondet utad, og har ansvaret for at det som vedkommer fondet blir forvaltet tilfredsstillende. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for ham eller henne selv, eller for hans eller hennes nærstående, at vedkommende må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Styremøter skal innkalles av styreleder med minst 14 dagers frist. I innkallelsen skal det fremgå hvilke saker som skal behandles. Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av dets medlemmer (personlig eller ved varamedlem) er til stede og ikke er å anse som inhabile.
Eventuell godtgjørelse til et styremedlem skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet. Godtgjørelse som er avtalt eller fastsatt i strid med dette, er ugyldig. Er godtgjørelsen ytt, skal den tilbakeføres til stiftelsen. Styret fatter som hovedregel sine beslutninger med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet skal møtelederens stemme være avgjørende. Styremøtet ledes av styrets leder, eller i denne fravær, dets nestleder. Møteleder har ansvar for at det føres protokoll fra møtene. Ved tildeling av midler fra Skogbrukets verdiskapingsfond skal styret påse at det foretas en hensiktmessig koordinering med andre finansieringskilder til utviklingsformål i skogbruket. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen.

§ 6 Forretningsfører

Styret fastsetter hvordan stiftelsens forretningsførsel skal organiseres. Forretningsføreren skal forestå den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Stiftelsen kan kompensere forretningsføreren for de interne og eksterne kostnader som påløper i forbindelse med utførelsen av oppdraget.

§ 7 Representasjon utad

Stiftelsen representeres av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8 Stiftelsens finansiering

Ved etableringen stiller Arbeids- og inkluderingsdepartementet egenkapitalen i Pensjonsordningen for skogsarbeidere til disposisjon som grunnkapital (jfr. § 4) og annen egenkapital.

§ 9 Regnskap og revisjon

Forretningsføreren skal sørge for at fondets regnskap er i overensstemmelse med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Stiftelsen skal ha statsautorisert revisor som velges av styret.

§ 10 Melding og informasjon til offentlig myndighet

Styret har ansvar for å melde stiftelsen til offentlig myndighet i den utrekning dette er pålagt. Det påligger også styret å påse at registrerte opplysninger til enhver tid er oppdaterte, samt å gi relevant offentlig myndighet all informasjon som stiftelsen er pålagt å gi.

§ 11 Endring av vedtekter og avvikling

Endringer av stiftelsens vedtekter, herunder fusjon eller fisjon av stiftelsen, samt avvikling av stiftelsen, må skje i henhold til de enhver tid gjeldende lovregler om omdannelse. Dette innebærer blant annet at slike disposisjoner må godkjennes av offentlig myndighet, det vil si Fylkesmannen eller Stiftelsestilsynet.Det tilligger styret, etter å ha konsultert Skogbrukets Landsforening og Fellesforbundet, å søke relevant offentlig myndighet om omdannelse. Dersom stiftelsen besluttes avviklet, skal eventuelle gjenstående midler benyttes til formål som ligger innenfor Stiftelsens formål i henhold til § 2 ovenfor, og i henhold til nærmere beslutning av styret etter samtykke av Skogbrukets Landsforening og Fellesforbundet. Slikt vedtak om benyttelse av gjenstående midler er også gjenstand for offentlig godkjennelse.