STRATEGI

Vedtatt 1.2.2010
Sist endret: 10.01.19

Bakgrunn

Bakgrunn for Skogbrukets verdiskapingsfond fastslås i vedtektene § 1:

”Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005.  Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i kgl. res. 17. april 2009.”

 Formål

Fondets formål er fastlagt i vedtektene § 2:

Stiftelsens formål er å støtte utvikling av skogbedrifter herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak.

Fondet skal i hovedsak være orientert mot utviklingsprosjekter.

Midler

Bevilgningsrammen for Fondet utgjøres av avkastning på Fondets kapital og nedbygging av fondet. Styret legger til grunn som langsiktig siktemål at kapitalen bygges ned over tid.

Styret skal for hvert kalenderår fastsette et budsjett for hvor stor bevilgningsrammen for det aktuelle året skal være.

Søkerberettigede til fondet

Skogbrukets verdiskapingsfond er skognæringens penger som skal brukes som bidrag til finansiering av utviklingsprosjekter i skogbruket, og til andre tiltak som er i henhold til fondets vedtekter og styrets prioriterte områder.

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet. Prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med forsknings og kompetanse miljøer, men det forutsettes at aktørene selv sitter som oppdragsgiver og har styringen i prosjektene. FoU-institusjoner kan også søke Verdiskapingsfondet direkte om prosjektstøtte, så fremt en utøvende næringsaktør trekkes aktivt inn i prosjektet.

For prosjekter hvor Fondet er initiativtaker kan andre aktører stå som prosjektsøkere.

 Prioriterte områder

Fondets sentrale formål er å bidra til økt verdiskaping i norske skogbedrifter, og dermed sikre gode og lønnsomme arbeidsplasser i skognæringen. Tiltak som styrker helårs arbeidsplasser vektlegges. Fondet kan støtte utviklingsprosjekter innenfor utnyttelse av hele skogbedriftenes verdiskapingspotensial (skog, utmark, energi, kultur m.v.). Prioriterte områder er:

 • Utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje
 • Tiltak for å styrke utdanning og kompetanseutvikling
 • Tiltak for bedre arbeidsmiljø

Prosjekter eller tiltak kan være basert på bransjeutfordringer, fellesoppgaver eller tiltak knyttet til enkeltbedrifter. Fellestiltak kan videre være av nasjonal, regional eller lokal karakter/betydning, eller også mellom flere enkeltbedrifter hvor resultatene har betydning ut over de deltagende bedrifter.

For prosjekter/tiltak hvor internasjonalt samarbeid er naturlig kan dette støttes innenfor Fondets prioriterte områder.

Hva omfattes ikke av verdiskapingsfondet

Alle aktører har behov for løpende utvikling for å overleve over tid. Det er likevel ikke alle utviklingstiltak som normalt er kvalifisert for støtte fra fondet. Følgende oppgaver/tiltak er normalt ikke støtteberettiget:

 • Tiltaket/prosjektet har karakter av løpende drift
 • Tiltaket/prosjektet omfatter modifikasjon av bedriftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter

 Strategiske utfordringer

Fondet ønsker å være en pådriver for å sette i gang prosesser som kan generere større aktivitet innenfor de prioriterte områdene. Styret kan løfte oppgaver som er i fellesskapets interesser gjennom presiseringer i utlysningsteksten de enkelte år.

 Finansiering

Fondet innvilger tilskudd til prosjekter og tiltak i skognæringen.

Generelt gjelder følgende retningslinjer for finansieringen:

 • Prosjektene skal normalt ikke vare lengre enn 3 år.
 • Fondet bidrar primært til finansiering av næringsandelen i brukerstyrte prosjekter, hvor det også er offentlig finansiering, fra f.eks Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge eller utviklingsfondet for skogbruket.
 • Selv om støtte fra Fondet er å anse som brukerfinansiering, skal det normalt stilles krav om egeninnsats og egenfinansiering fra søker.
 • Støtten fra Fondet skal normalt begrenses til 50 % av kostnadene. For spesielt utviklingsorienterte prosjekter, med stor overføringsverdi kan fondet dekke en større andel av prosjektets totalkostnad.
 • Normalt skal minst 20 % av kostnadene finansieres av søker.
 • For FoU- institusjoner som søker fondet kreves det minimum 10 % egeninnsats fra søker.
 • Fondets styre kan innvilge unntak.
 • For fellestiltak i næringen kan egenfinansieringen fra søker reduseres ytterligere.

 Det skal være et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet slik at søknadene blir vurdert der de naturlig hører hjemme. Normalt bør prosjektene støttes av enten Verdiskapingsfondet eller Skogtiltaksfondet.

Søknadsfrister

Fondet har tre søknadsfrister der alle søkerberettigede enten kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett søknad.

Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret og søkere med godkjente skisser inviteres til å levere en komplett søknad til neste søknadsfrist. Komplette søknader ferdigbehandles i den aktuelle søknadsrunden. Det anbefales å levere skisse slik at søker får tilbakemelding på prosjektideen før endelig søknad.

Fondet har følgende søknadsfrister:

– 1. februar, 1 mai og 1. oktober

Krav til prosjektsøknader

Fondet aksepterer søknader som er i henhold til krav i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, andre offentlige finansieringskilder og Skogtiltaksfondet. Søknadene skal skrives på norsk, og der det andre kilder krever engelsk skal det minimum utarbeides en 2-siders kortversjon av prosjektet. Den engelske versjonen kan vedlegges søknaden.

Alle prosjektbeskrivelsene bør inneholde følgende punkter:

 • Hvem er søker?
 • Hva skal gjøres?: Hovedmål, delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene
 • Hvorfor er prosjektet viktig? Hva kan man oppnå?
 • Hva er gjort tidligere på området? Forholdet til eksisterende kunnskap
 • Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor de er valgt?
 • Andre samarbeidsparter?
 • Framdriftsplan med sluttdato
 • Budsjett/kostnadsplan. Hva koster de ulike delene i prosjektet?
 • Hvem skal bidra og en beskrivelse av egeninnsats
 • Plan for resultatformidling.

Utbetaling

Etter anmodning om utbetaling kan det normalt utbetales 50 % av innvilget støtte når prosjektet er igangsatt. De siste 50 % utbetales når sluttrapport og revisorgodkjent- regnskapsrapport foreligger. Kravet om revisorgodkjent regnskap og sluttrapport er ikke absolutt og sekretariatet kan i enkelte tilfeller avvike fra disse kravene. Det forventes et ryddig prosjektregnskap i tråd med budsjettet. Søkere som ikke normalt jobber med prosjektregnskap bør ha en plan for hensiktsmessig kostnadsrapportering.

Resultatformidling

Normalt er alle prosjektresultater offentlig tilgjengelig, og søknaden skal inneholde en plan for formidling. Prosjekteier er minimum ansvarlig for å levere prosjektrapport og en kortversjon på ca. 250 ord for presentasjon på fondets nettside. Større prosjekter eller bransjeprosjekter bør legge opp til en bredere formidling av sine resultater.

I spesielle tilfeller kan styret innvilge unntak fra krav til åpenhet/publisering av resultater. Eventuelt ønske om helt eller delvis unntak fra regelen om at alle resultater er åpne skal framgå av søknaden.

Skogbrukets verdiskapingsfond bidrar til å formidle resultatene fra prosjektene gjennom årsrapport og publisering på Fondets nettside.