VEILEDNING

Det er normalt avsatt rundt 6 millioner kroner i støtte til prosjekter og tiltak.

Prioriterte områder er:

 • Utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje
 • Tiltak for å styrke utdanning og kompetanseutvikling
 • Tiltak for bedre arbeidsmiljø

Skogbrukets verdiskapingsfond har tre søknadsfrister der alle søkerberettigede enten kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett søknad.

 

HVEM KAN SØKE?

Skogbrukets verdiskapingsfond er skognæringens penger som skal brukes som bidrag til finansiering av utviklingsprosjekter i skogbruket, og til andre tiltak som er i henhold til fondets vedtekter og styrets prioriterte områder.

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet. Prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med forsknings og kompetanse miljøer, men det forutsettes at aktørene selv sitter som oppdragsgiver og har styringen i prosjektene. FoU-institusjoner kan også søke Verdiskapingsfondet direkte om prosjektstøtte, så fremt en utøvende næringsaktør trekkes aktivt inn i prosjektet.

For prosjekter hvor Fondet er initiativtaker kan andre aktører stå som prosjektsøkere

FORMÅL

Fondets sentrale formål er å bidra til økt verdiskaping i norske skogbedrifter, og dermed sikre gode og lønnsomme arbeidsplasser i skognæringen. Tiltak som styrker helårs arbeidsplasser vektlegges. Fondet kan støtte utviklingsprosjekter innenfor utnyttelse av hele skogbedriftenes verdiskapingspotensial (skog, utmark, energi, kultur m.v.).

Prosjekter eller tiltak kan være basert på bransjeutfordringer, fellesoppgaver eller tiltak knyttet til enkeltbedrifter. Fellestiltak kan videre være av nasjonal, regional eller lokal karakter/betydning, eller også mellom flere enkeltbedrifter hvor resultatene har betydning ut over de deltagende bedrifter.

Søkerveiledning
1

SKISSER/SØKNAD

1 FEBRUAR

Søkerveiledning
1

SKISSER/SØKNAD

1 MAI

Søkerveiledning
1

SKISSER/SØKNAD

1 OKTOBER

SØKNADSFRISTER

Fondet har tre søknadsfrister der alle søkerberettigede enten kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett søknad.

Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret og søkere med godkjente skisser inviteres til å levere en komplett søknad til neste søknadsfrist. Komplette søknader ferdigbehandles i den aktuelle søknadsrunden. Det anbefales å levere skisse slik at søker får tilbakemelding på prosjektideen før endelig søknad.

Fondet har følgende søknadsfrister:

– 1. februar, 1 mai og 1. oktober

En skisse skal være utfyllende nok til å beskrive prosjektet, men helst ikke over 3 A4 sider. Frist for å levere skisser er: 1. februar, 1. mai og 1. oktober.

KRAV TIL PROSJEKTSØKNADER

Søknadene skal skrives på norsk, og der det andre kilder krever engelsk skal det minimum utarbeides en 2-siders kortversjon av prosjektet. Den engelske versjonen kan vedlegges søknaden. Dersom det er behov for bistand til å skrive søknad/ utforme prosjektideen kan sekretariatet bistå med rådgiving.

Normalt er alle prosjektresultater offentlig tilgjengelig, og søknaden skal inneholde en plan for formidling. Prosjekteier er minimum ansvarlig for å levere prosjektrapport og en kortversjon på ca. 250 ord for presentasjon på fondets nettside. Større prosjekter eller bransjeprosjekter bør legge opp til en bredere formidling av sine resultater. Fondet aksepterer søknader som er i henhold til krav i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, andre offentlige finansieringskilder og Skogtiltaksfondet.

Verdiskapingsfondet er å anse private midler i samfinansiering med andre finansieringskilder.

HVA OMFATTES IKKE AV VERDISKAPINGSFONDET

Alle aktører har behov for løpende utvikling for å overleve over tid. Det er likevel ikke alle utviklingstiltak som normalt er kvalifisert for støtte fra fondet.

Følgende oppgaver/tiltak er normalt ikke støtteberettiget:

 • Tiltaket/prosjektet har karakter av løpende drift
 • Tiltaket/prosjektet omfatter modifikasjon av bedriftens produkter, tjenester eller produksjonsmåter, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter

Generelt gjelder følgende retningslinjer for finansieringen:

 • Prosjektene skal normalt ikke vare lengre enn 2 år.
 • Fondet bidrar primært til finansiering av næringsandelen i brukerstyrte prosjekter, hvor det også er offentlig finansiering, fra f.eks Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge eller utviklingsfondet for skogbruket.
 • Selv om støtte fra Fondet er å anse som brukerfinansiering, skal det normalt stilles krav om egeninnsats og egenfinansiering fra søker.
 • Støtten fra Fondet skal normalt begrenses til 50 % av kostnadene.
 • For spesielt utviklingsorienterte prosjekter, med stor overføringsverdi kan fondet dekke en større andel av prosjektets totalkostnad.
 • Normalt skal minst 20 % av kostnadene finansieres av søker.
 • For FoU- institusjoner som søker fondet kreves det minimum 10 % egeninnsats fra søker.
 • Fondets styre kan innvilge unntak.
 • For fellestiltak i næringen kan egenfinansieringen fra søker reduseres ytterligere.

SØKNADSSKJEMA

Alle prosjektbeskrivelser bør inneholde punktene i listen under i en endelig søknad. En skisse bør ta utgangspunkt i punktene under, men det stilles ingen formelle krav til skissene. Skogbrukets verdiskapingsfond oppfordrer likevel søkere til å levere en gjennomarbeidet skisse for å få flest mulig aspektene vurdert før selve søknaden.

Poenget med skissemodellen er dels for å begrense tidsbruk for søkere på prosjektbeskrivelser som ikke er støtteberettiget, og dels for at fondet kan forbedre søknaden med konkrete innspill eller ved å foreslå samarbeidspartnere.

Hvem er søker?

Søker bør beskrive formålet til bedriften/søker og hvilken rolle denne har i skogbransjen, slik at det klart fremgår at søker er innenfor søkerberettiget. Aktører utenfor formålet kan søke dersom de har samarbeidspartnere som er søknadsberettigede.

Eksempel: «Bedrift X er en medlemsorganisasjon for skogeiere og jobber med næringspolitiske problemstillinger, i tillegg har bedriften et solid konsulentmiljø innen anvendt skogfag».

Hva skal gjøres?

Her skal prosjektet beskrives kort med hovedmål og evt. delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene.

Eksempel: Prosjektets hovedmål er å gjennomføre en undersøkelse for å avdekke næringens HMS utfordringer. Prosjektet ønsker også å avdekke om det er  regionale forskjeller i de ulike delene av bransjen.

Hvorfor er prosjektet viktig?

Hva kan man oppnå? Hvilken overføringsverdi har prosjektet til andre aktører?
Her skal prosjektet beskrives kort med hovedmål og evt. delmål og en kort beskrivelse av oppgavene/tiltakene.

Her skal søker selge inn prosjektet sitt. Gode argumenter med tydelig overføringsverdi til faktiske bransjeutfordringer er viktig å få frem. Søker må vise hvorfor prosjektet bør gjennomføres og hvilken nytte næringen har av prosjektet.

En prosjektide kan være meget god, men ideen må være gjennomførbar og resultatet må være til nytte for næringen. Alle prosjektsøkere oppfordres derfor til å kontrollere om det faktisk er behov for prosjektet.

Er det andre som har interesse av prosjektet og kan disse dra nytte av prosjektet? Prosjekter skal ha en hvis overføringsverdi til andre aktører, for å unngå at utviklingen/kompetansen kun blir bedriftsintern.

Eksempelvis er utvikling av programvare, kurs eller maskiner, resultatene fra undersøkelser etc. noe andre kan ta i bruk mer eller mindre direkte. Dersom det kun er din bedrift som har nytte av prosjektet, er det som regel ikke støtteberettiget (driftstøtte).

Hva er gjort tidligere på området?

Søker bør sjekke hva som er gjort av eksisterende arbeid innen fagfeltet og i søknaden beskrive hva som er gjort for å kontrollere status. Søker bør derfor være rimelig sikker på at prosjektet ikke er en kopi av dagens teknologi, eller overlapper med noe som er gjennomført tidligere.

Ulike former for kopiering av eksisterende teknologi kan ikke defineres som utvikling. Tiltak som utvikler deler av teknologien/metodikken, er derimot noe som er interessant å se nærmere på. Poenget er at prosjektet må være såpass nytenkende at prosjektet kan defineres som utvikling.

Utvikling av kunnskap er også et aktuelt område som verdiskapingsfondet kan bistå med midler til.

Hvem skal utføre arbeidet, og hvorfor de er valgt?

Andre samarbeidsparter?

Prosjektet bør liste opp samarbeidspartner og beskrive deres rolle i prosjektet. Det er viktig at søker beskriver de faktiske deltagere som bidrar i prosjektet.

Prosjektet bør også beskrive hvorfor disse aktørene er valgt og det er naturlig at man velger riktige og kvalifiserte aktører.

Fondet vil i mindre grad akseptere «opplæring» av samarbeidspartnere dersom vi kjenner til at andre aktører innehar nødvendig kompetanse på området.

Eksempel.
«XX AS» skal stå for prosjektledelse, spesifisering og rapportering, mens «YX AS» skal stå for selve utviklingen av prosjektet.

Her skal søker beskrive eventuelle andre samarbeidspartnere, som deltar i prosjektet. Dette kan være referanse/styringsgruppe eller andre rådgivende aktører. Prosjektet bør også beskrive hvorfor det er valgt å ta med disse aktørene.

Framdriftsplan med sluttdato

Prosjektet skal ha en fremdriftsplan som minimum definerer sluttdato.

Normalt bør prosjektet legge opp til 4-5 milepæler, men det viktigste er at prosjektet legger opp til en gjennomførbar plan for prosjektet.

NB!! Husk at finansiering av prosjektet tar tid. Ha derfor realistiske mål for oppstart i henhold til søknadsfristene til finansieringspartnere. Hvis man søker i dag, tar det ofte 2-3 mnd. før prosjektet har midler til å iverksette prosjektet.

Hva koster de ulike delene i prosjektet?

Budsjett/kostnadsplan

Budsjettet bør minimum være på samme nivå som fremdriftsplanen. Det bør fremkomme at søker har gjennomført kvalifiserte estimater på de ulike elementene i prosjektet. Gjerne definert med timepris og timeforbruk pr kostnadspost.

Prosjektledelse/administrasjon er viktig å ta med i budsjettet og er normalt i størrelsesorden 10 % av totalkostnaden.

Verdiskapingsfondet stiller normalt krav om at søker står for 20 % egenfinansiering på prosjektene.

Finansieringsplan

Hvem skal bidra og en beskrivelse av egeninnsats.

Her skal alle aktørene som har og skal bidra til finansiering nevnes. Verdiskapingsfondet dekker normalt ikke mer enn 50 % av kostnaden.

Plan for resultatformidling

Søker må beskrive hvordan resultatene fra prosjektet skal gjøres tilgjengelig for næringen. Formidling kan f.eks. være via tidsskrifter, media, rapport etc.

Poenget er at resultatene skal formidles ut til de som ønsker tilgang på resultatet/erfaringene.

SØK OM STØTTE

Fondet har følgende søknadsfrister: 1. februar, 1.mai og 1. oktober, der alle søkerberettigede enten kan levere en enkel skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett søknad.

Innleverte skisser blir vurdert og prioritert av styret og søkere med godkjente skisser inviteres til å levere en komplett søknad til neste søknadsfrist. Komplette søknader ferdigbehandles i den aktuelle søknadsrunden. Det anbefales å levere skisse slik at søker får tilbakemelding på prosjektideen før endelig søknad.

Eksempel: Dersom skissen går videre fra søknadsfristen 1.februar er fristen for full søknad 1. mai.

I strategien til fondet er søknadsprosedyrer for komplette søknader beskrevet i sin helhet og vi oppfordrer alle søkere til å sette seg inn i denne.

Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige bidragsyterne til fondet.

SLUTTRAPPORTERING AV PROSJEKT

Som et tillegg til sluttrapporteringen av et prosjekt skal det leveres et kort sammendrag av prosjektet. Denne rapporteringen skal gjennomføres etter gjeldene mal som kan lastes ned under.