Skogbrukets verdiskapingsfond

Skogbrukets verdiskapingsfond er en stiftelse som støtter utviklingsarbeid i skognæringen med formål å utvikle skogbedrifter. Herunder spesielt å støtte utvikling av gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til arbeidsmiljøtiltak.

Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og bedriftsvise tiltak. Fondet skal i hovedsak være orientert mot utviklingsprosjekter. Årlig støtte fra fondet er normalt i størrelsesorden 4-5 millioner kroner.

Opprinnelse

Bakgrunn for Skogbrukets verdiskapingsfond fastslås i vedtektene § 1:

”Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005. Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i kgl. res. 17. april 2009.”

KONTAKT OSS

Telefon

481 71 000

E-post

kontakt@verdiskapingsfondet.no

 

Postadresse

c/o. NORSKOG
Pb. 123 Lilleaker
Lilleakerveien 31
0216 Oslo

Styret for perioden 2021-2022

Stiftelsens styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
Tre medlemmer oppnevnes av Skogbrukets Landsforening og to medlemmer oppnevnes av Fellesforbundet.

Nikolai Astrup Westlie

Styrets leder


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Endre Lie

Styrets nestleder


Oppnevnt av Fellesforbundet

Geir Steinar Sørsveen

Styremedlem


Oppnevnt av Fellesforbundet

Øystein Løvli

Styremedlem


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Thomas Husum

Styremedlem


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Camilla Schrader Roander

Styrets leder / Varamedlem


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Terje Johansen

Styrets nestleder / Varamedlem


Oppnevnt av Fellesforbundet

Claus Jervell

Styremedlem / Varamedlem


Oppnevnt av Fellesforbundet

Arne Rørå

Styremedlem / Varamedlem


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Ingeborg Anker-Rasch

Styremedlem / Varamedlem


Oppnevnt av Skogbrukets Landsforening

Årsmeldinger

Du kan lese årsmeldinger fra Skogbrukets verdiskapingsfond.

Her finner du en oversikt over våre årsmeldinger på PDF.

SAMARBEIDSPARTNERE